ضرب المثل های حرف a

        

Art is long, life is short

علم آمد فراوان ، عمر کوتاه

 

All doors open to politeness

 ادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهی

 

 

an Artist lives every where

 وجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

 

 

Actions speak louder than words

 به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 

Action is the proper fruit of knowledge

 بار درخت علم ندانم بجز عمل

 


 

As you make your bed you must lie on it

 خود کرده را تدبیرنیست؛ از ماست که بر ماست

 

 

ll is well that ends well

 شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند

 

 

All things are difficult before they are easy

 معما چو حل گشت آسان شود.

 

 

All truths are not to be told

 هر حقیقتی را نباید بر زبان آورد

 

 

All things come to him who waits

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد

 

 

All are not hunters that blow the horn

 

هر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست

 

 

All roads lead to Rome

همه راهها به رم ختم می شود

 

 

Adam’s ale is the best brew

آب بهترین مشروب است

 

As soon as a man is born, he begins to die

انسان از لحظه تولد  به سوی مرگ گام بر می دارد

 

All men are mortal

همه انسانها فناپذیر هستند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید