آموزش مکالمه

از دیدنتون خوشحالم                                             

 

Nice to meet you

 

It s nice to meet you

 

                                                      Good to see you

 

 

 

Hasti:hello,my name is Hasti Browni

 

Elly:hi,i am Elly Smith  

good to see you

  

hasti:good to see you,too

 

 

در جواب میتونیم مختصرش کنیم و بجای  good to see you,too

بگیم you too 

 

یعنی :                                                            

 

Nice to meet you too  or    you too

 

خب اینم از مکالمه ساده لبخندنظر یادتون نرهچشمک

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید