اس ام اسای تبریک سال نو به انگلیسیییییییی

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to


Make as a reflection of your values, desires, affections, traditions


Happy New Year


هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو


به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.


سال نو مبارک

New Year Gift May Be Many Things


Or It May Be a Few.


For You, The Joy

Is Each New Toy?


For Me


It’s Watching you


هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه

میتونه چیز خاصی هم نباشه!

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

و برای من دیدن تو!

/ 0 نظر / 10 بازدید