صفات

صفات (adjective)

صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و ... را بیان می‌کنند. 

old/nice/sharp/long,etc 

     

it is a nice day today

 

hasti has blue eyes

 

do you like iranian food 

 

صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث بطور یکسان بکار

 می رود.

مثال:

a nice girl   (مفرد مونث)

 

some nice girls  (جمع مونث)

 

an old man (مفرد مذکر)

 

two and old man (جمع مذکر)

 

 "صفات this,that  پیش از اسم مفرد می آیند ولی برای اینکه قبل از اسامی جمع بیایند به these,those تبدیل می شوند."

مثال:

this book(مفرد)

these books(جمع)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید