یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩۳/۱/۱٥
خداوند در زبان انگلیسی

The All-knowing خداوندعلیم

The Supreme Being خداوندتبارک وتعالی

Omnipotent قادرمطلق

Lord bless us خداازسرتقصیرات مابگذرد

Godspeed خدابهمراه

God willing انشاالله،اگرخدا بخواهد

God forbid خدا نکند

God bless you خدا تورا برکت بدهد، خداعمرت بده

God bless your heart خدا خیرت دهد

I wish to God that خداکند که

God damn you خدالعنتت کند

God damn him خدا لعنتش کند

God help you خدابه دادت برسد،خدابهت رحم کند


برچسب‌ها: خداوند در زبان انگلیسی, خداوند در زبان, خداوند در انگلیسی, معنی خداوند در انگلیسی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٥ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۱٠
H, h

H, h

He who pays the piper calls the tone

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

Half a loaf is better than none/no bread

کاچی به از هیچی است.

a Hungry man is an angry man

آدم گرسنه ایمان ندارد.

He has a loose tongue

آدم دهن لقی است.

Haste makes waste

عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

He who hesitates is lost

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

Honesty is the best policy

درستی بهترین سیاست است.


برچسب‌ها: h, h, ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی, انواع ضرب المثل خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۱٠
G, g

G, g

a Good wine needs no bush

اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر مشک خالص نداری، مگوی    ورت هست خود فاش گردد ببوی

Give a dog a bad name and hang him

گر سر آزار داری،  بهانه بسیار داری.

God help those who help themselves

از تو حرکت، از خدا برکت.

Great promise, small performance

سنگ بزرگ علامت نزدن است.


برچسب‌ها: g, g, ضرب المثل, انواع ضرب المثل خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/٦
F,f

F, f

Faint heart never won fair lady

عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ

که بوسه بر لب شمشیر آبدار نهد

the First blow is half the battle

ضربه اول نیمی از مبارزه است.

Fair exchange, no robbery

آنچه عوض دارد گله ندارد.

a Fault confessed is half redressed

گنه را عذر شوید جامه را آب.

اعتراف به خطا  نیمی از بخشودگی است.


برچسب‌ها: ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل غیر ایرانی, ترجمه ضرب المثل فارسی, ضرب المثل شیک خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/٦ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/٥
C, c

C, c

Cross the stream where it is shallowest

گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

Cowards die many times before their deaths

آدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.

هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.

Cut the cackle and come to the hosses

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

Cross the bridge when one comes to it

چو فردا شود فکر فردا کنیم.

Clothes do not make the man

آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود


برچسب‌ها: انواع ضرب المثل خارجی, ضرب المثل شیک خارجی, ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی
+ ۱۳٩۳/۱/٥ | ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/٥
D, d

D, d

Deeds not words

آزادگی مرد بکار است نه گفتار  آن به که عمل باشد و گفتار نباشد

Do well and have well

هر که به نیکی عمل آغاز کرد       نیکی او روی بدو باز کرد

Divide and rule

تفرقه بیانداز و حکومت کن.

the Darkest hour is that before down

نومید  مشو ز چاره جستن          کز دانه شگفت نیست رستن

Don’t put off for tomorrow what you can do today

کار امروز به فردا مفکن.

a Door must either be shut or open

نی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

a Desperate man needs no help

از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.

Don’t cry over split milk

طرب نوجوان ز پیر مجو       که دگر ناید آب رفته بجوی


برچسب‌ها: ضرب المثل غیر ایرانی, صرب المثل ترجمه شده, انواع ضرب المثل خارجی, ضرب المثل شیک خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/٥ | ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۳
ضرب المثل k

K, k

Kings have long arms

هر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.

Killing no murder

هیچ خونی به ناحق ریخته نمی شود.

Kill two flies with one flap

با یک تیر دو نشان زدن

Kill the goose that lays the golden eggs

مرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردن

Knowledge is power

بالاتر است آنکه داناتر است.


برچسب‌ها: انواع ضرب المثل خارجی, ضرب المثل حروف انگلیسی, صرب المثل جالب انگلیسی, ترجمه ضرب المثل فارسی
+ ۱۳٩۳/۱/۳ | ٩:۱٦ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۱
اس ام اسای تبریک سال نو به انگلیسیییییییی

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to


Make as a reflection of your values, desires, affections, traditions


Happy New Year


هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو


به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.


سال نو مبارک

New Year Gift May Be Many Things


Or It May Be a Few.


For You, The Joy

Is Each New Toy?


For Me


It’s Watching you


هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه

میتونه چیز خاصی هم نباشه!

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

و برای من دیدن تو!


برچسب‌ها: اس ام اسای تبریک سال نو به انگلیسی, اس ام اسای تبریک سال نو, تبریک سال نو به انگلیسی, سال نو به انگلیسی
+ ۱۳٩۳/۱/۱ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy