یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩۳/۱/۱٥
خداوند در زبان انگلیسی

The All-knowing خداوندعلیم

The Supreme Being خداوندتبارک وتعالی

Omnipotent قادرمطلق

Lord bless us خداازسرتقصیرات مابگذرد

Godspeed خدابهمراه

God willing انشاالله،اگرخدا بخواهد

God forbid خدا نکند

God bless you خدا تورا برکت بدهد، خداعمرت بده

God bless your heart خدا خیرت دهد

I wish to God that خداکند که

God damn you خدالعنتت کند

God damn him خدا لعنتش کند

God help you خدابه دادت برسد،خدابهت رحم کند


برچسب‌ها: خداوند در زبان انگلیسی, خداوند در زبان, خداوند در انگلیسی, معنی خداوند در انگلیسی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٥ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۱٠
H, h

H, h

He who pays the piper calls the tone

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

Half a loaf is better than none/no bread

کاچی به از هیچی است.

a Hungry man is an angry man

آدم گرسنه ایمان ندارد.

He has a loose tongue

آدم دهن لقی است.

Haste makes waste

عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

He who hesitates is lost

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

Honesty is the best policy

درستی بهترین سیاست است.


برچسب‌ها: h, h, ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی, انواع ضرب المثل خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/۱٠
G, g

G, g

a Good wine needs no bush

اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر مشک خالص نداری، مگوی    ورت هست خود فاش گردد ببوی

Give a dog a bad name and hang him

گر سر آزار داری،  بهانه بسیار داری.

God help those who help themselves

از تو حرکت، از خدا برکت.

Great promise, small performance

سنگ بزرگ علامت نزدن است.


برچسب‌ها: g, g, ضرب المثل, انواع ضرب المثل خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | الی
۱۳٩۳/۱/٦
F,f

F, f

Faint heart never won fair lady

عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ

که بوسه بر لب شمشیر آبدار نهد

the First blow is half the battle

ضربه اول نیمی از مبارزه است.

Fair exchange, no robbery

آنچه عوض دارد گله ندارد.

a Fault confessed is half redressed

گنه را عذر شوید جامه را آب.

اعتراف به خطا  نیمی از بخشودگی است.


برچسب‌ها: ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل غیر ایرانی, ترجمه ضرب المثل فارسی, ضرب المثل شیک خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/٦ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy